Копирів Кінець

Досліджували П. Лашкарьов — 1878, М. Каргер 1947, П. Толочко, Ю. Асєєв, В. Дяденко, А. Кубишев, Ю. Болтрик — 1964— 68, Я. Боровський — 1974, 1985 -86, І. Мовчан, Я. Боровський — 1990—91. Згадується в літописах під 1121, 1140, 1147, 1150, 1151, 1162, 1202. Був густонаселеним ремісничо-торговельним посадом, що прилягав до північно-за­хідної частини «міста Ярослава» від­разу за Жидівською (пізніше Львів­ська) західною брамою, тягнувся вздовж гірської гряди в напрямку Глибочицького узвозу, займав територію мисоподібного плато. Потужний куль­турний шар насичений матеріалами києво-руського часу, залишками жи­тел, господарських будівель, мурова­них соборів. Значно пошкоджений за­будовою 19 ст. З 10 ст. Копирів кінець мав потужну мережу оборонних спо­руд, для якої використано природний рельєф місцевості. Фортифікаційні укріплення, досліджені в районі Кия- нівського пров., складалися з валу і рову. Рів мав трикутний профіль — завширшки 4,5 м, завглибшки до 5 м, нахил стін — 50°. Загальна висота обо­ронних споруд в цьому місці мала досягати 10 м. Аналогічні укріплення досліджено на Львівській пл., на розі вулиць Петрівської та Смирнова-Лас­точкіна (кол. Вознесенський узвіз). На Копиревому кінці містився мона­стир св. Симеона. Із залишками мона­стиря ототожнюються фундаменти храмів 11 ст., які досліджено на розі вул. Смирнова-Ласточкіна і Киянівського пров.— на території садиби Ук­раїнської академії мистецтва. Храм 11 ст., що розташований нижче, спів­відносять із церквою св. Іоанна. Чет­вертий храм, що датується 12 — поч. 11 ст., досліджено на території садиби № 9 у Несторівському пров.

Невеликі розміри храму свідчать про те, що він був каплицею ремісничо - торговельного посаду або великого бо­ярського двору. Матеріали часів Ки­ївської Русі — кераміка, скляні брас­лети, монети, хрестики — відомі на те­риторії Копиревого кінця з 70-х рр. 19 ст. Особливо цінною знахідкою є скарб з 120 срібних монет князя Воло­димира (знайдено 1878 на території са­диби А. Кушнірової на Вознесенському узвозі). Розкопки на різних ділян­ках Копиревого кінця надали числен­ний матеріал 10—13 ст. та засвідчили, що даний район зростав і розвивався водночас із центральною частиною Києва.

Дослідженнями культурного шару на вул. Кудрявській, 26—28 виявлено залишки наземних жител, кераміку 11—13 ст., фрагменти візантійських амфор, шиферні прясельця, скляні браслети. На вул. Смирнова-Ласточкі­на, 2—10 зафіксовано сліди назем­них жител. Культурний шар містив за­лізні ножі, шиферні прясельця, скляні браслети, уламки візантійських ам­фор, кераміку 10—12 ст. У Несторів­ському пров., 13—17 на глибині 0,8 м досліджено залишки двох жител і дві господарські ями 10—12 ст. Житла квадратні у плані 4,0 X 4,0 м були заглиб­лені в материк на 1 м, кутами орієнто­вані по сторонах світу. В заповненні виявлено гончарну кераміку 10—12 ст., фрагменти амфор, шиферні прясельця, залізні цвяхи, ножі, уламок серпа, бронзову підвіску, уламки плінфи, шматки шиферу. В Киянівському пров., З—7 у котловані виявлено і дослідже­но піч для випалювання вапна, виму­ровану з плінфи. Вона була в плані кругла, діаметром 3,8 м, мала топко­ву і випалювальну камери. На підста­ві аналізу топографічних умов Копи­ревого кінця, які аналогічні схилам Старокиївської гори, можна вважати, що тут також була терасна система планування. Садиби Копиревого кінця розташовувалися окремими дво­рами, відгородженими дерев'яними частоколами. Напрямок і характер вулиць залежав від напрямку і харак­теру ярів, які виходили до Глибочицького яру.

Матеріали розкопок останніх років зберігаються в Інституті археології НАНУ [662].